SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sơ đồ tổ chức

  22/02/2017

Hội đồng thành viên

  1. Ông Ngô Văn Mùi

Chủ tịch HĐTV

  1. Ông Đinh Văn Dũng

Phó Chủ tịch HĐTV

  1. Ông Ngô Thanh Xuân

Thành viên HĐTV

  1. Ông Mai Văn Hoàn

Thành viên HĐTV

  1. Ông Ngô Minh Hải

Thành viên HĐTV

  1. Ông Ngô Minh Khiêm

Thành viên HĐTV

Ban giám đốc

  1. Ông Ngô Văn Mùi

Giám đốc              

  1. Ông Đinh Văn Dũng

Phó Giám đốc

  1. Ông Mai Văn Hoàn

Phó Giám đốc

 

 

 

Bình luận