SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Cơ cấu công ty

  22/02/2017

Các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc:

  • Phòng Tổ chức - Hành chính

  • Phòng Tài chính - Kế toán

  • Phòng Kế hoạch - Kĩ thuật

  • Phòng Kinh doanh

  • Phòng Vật tư - Thiết bị

  • Trung tâm Tư vấn thiết kế

  • Trung tâm Tư vấn Quản lý dự án và Giám sát thi công

  • Các Xí nghiệp sản xuất, kinh doanh

 

Bình luận